Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
21.12.2016 Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu Strečno uzatvorená podľa § 20a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
zmena počtu obyvateľov k 31.12.2015 a zmena financovania na rok 2017
966/2016
1,784.10 Obec Strečno
Sokolská 487, 013 24 Strečno
detail
30.11.2016 Zmluva o nájme nebytových priestorov uzavretá podľa ustanovenia § 3 a nasl. zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
prenájom nebytových priestorov
914/2016
301.00 Vladimír Martoník
Ovčiarsko č. 135, 010 04 Žilina 4
detail
30.11.2016 Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená v zmysle § 51 zákona č. 40/1963 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
konzultačné, poradenské a ďalšie služby týkajúce sa miestnej samosprávy
915/2016
0.00 EuroPro Slovensko, n.o.
Na kopci 652/3, 010 01 Žilina
detail
28.09.2016 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
Bisnis linka M
721/2016
0.00 Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
detail
02.09.2016 Zmluva o dodávkach v programe Školské ovocie na školský rok 2016/2017 podľa obchodného zákonníka 513/1991 Zb.
dodávka ovocia, zeleniny a výrobkov z nich
659/2016
0.00 Katarína Sobotovičová
925 54 Šalgočka 61
detail
26.07.2016 Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) zo dňa 01.09.2014
dodávka plynu
612/2016/16
0.00 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
detail
26.07.2016 Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) zo dňa 01.09.2014
dodávka plynu
612/2016/31
0.00 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
detail
26.07.2016 Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) zo dňa 01.09.2014
dodávka plynu
612/2016/151
0.00 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
detail
07.07.2016 Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel ich verejným vykonaním a verejným prenosom v rámci hudobných produkcií, podujatí a vystúpení uzavretá podľa ustanovenia § 78 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov
udelenie súhlasu - licencie
557/2016
0.00 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2
detail
24.06.2016 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
systém združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v obci
485/2016
0.00 NATUR-PACK, a.s.
Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
detail
02.06.2016 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpiso6
audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2015
482/2016
500.00 Ing. Viera Blažeková
Stolečné 933, 013 32 Dlhé Pole
detail
30.05.2016 Zmluva o dielo uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
Zhotovenie diela Zníženie energetickej náročnosti viacúčelovej budovy - Ovčiarsko
468/2016
168,050.00 Unistav Teplička, s.r.o.
Sv. Cyrila a Metoda 830, 013 01 Teplička nad Váhom
detail
30.05.2016 Krycí list rozpočtu - príloha k Zmluve o dielo - Unistav Teplička s.r.o.
krycí list rozpočtu
470/2016
0.00 Unistav Teplička, s.r.o.
Sv. Cyrila a Metoda 830, 013 01 Teplička nad Váhom
detail
27.05.2016 Príkazná zmluva uzavretá podľa § 724 a nasledujúcich Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
vypracovanie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Ovčiarsko
457/2016
300.00 RNDr. Milan Branický, CSc.
Ul. Červenej armády 1/18, 038 53 Turany
detail
27.05.2016 Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Mobilný internet Štart
461/2016
0.00 Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
detail
27.05.2016 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb ZA ZC (POS) Číslo zmluvy: A9945823
aktivácia účastníckeho programu
462/2016
0.50 Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
detail
27.05.2016 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verjených služieb Číslo zmluvy: 00147520
aktivácia účastníckeho programu
463/2016
0.50 Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
detail
27.05.2016 Príloha k zmluve o poskytovaní verjných služieb - súhlasy č. zmluvy: A9945823
súhlas na zverejnenie určených osobných údajov
464/2016
0.00 Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
detail
27.05.2016 Príloha k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - súhlasy Č. zmluvy: 00147520
súhlas na zverejnenie určených osobných údajov
465/2016
0.00 Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
detail
27.05.2016 Príloha č. 1 Dodatku k Zmluve Bonusy ponuky "Akvizačná ponuka HSDPA - ZA" zo dňa 11.2.2015
výška mesačných poplatkov
466/2016
39.99 Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
detail
27.05.2016 Príloha č. 1 Dodatku k Zmluve Bonusy ponuky "Ponuka NMD" zo dňa 19.5.2016
Prima SIM karta
467/2016
5.00 Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
detail
03.05.2016 Darovacia zmluva
dodávka trapézového plechu a ostatných súčiastok a realizácia prác na oplaštení autobusovej zastávky pri Obecnom úrade v Obci Ovčiarsko
361/2016
332.63 MASLEN s.r.o.
976 32 Badín 655
detail
19.04.2016 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb uzavretá v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách
Biznis linka M
324/2016
19.99 Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
detail
19.04.2016 Darovacia zmluva
finančné prostriedky na kultúrno-spoločenské podujatie - MDD 2016
337/2016
200.00 Jana Dubeňová
T. Vansovej 1600/4, 010 08 Žilina
detail
18.04.2016 Dodatok č. 2 k zmluve o dielo na vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie na stavbu
zmena článku 4. Platobné podmienky a termín plnenia cena
336/2016
700.00 Ing. Arch. Barbara Barčáková
Trnavská 1358/16, 010 08 Žilina
detail
11.04.2016 Zmluva uzatvorená v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 Z.Z. č. 1611438
vysporiadanie práva výkonných umelcov a výrobcov zvukových a audiovizuálnych záznamov
260/2016
38.50 Slovgram
Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava
detail
07.04.2016 Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu Strečno uzatvorená podľa § 20a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
financovanie nákladov Spoločného obecného úradu
296/2016
1,428.30 Obec Strečno
Sokolská 487, 013 24 Strečno
detail
06.04.2016 Darovacia zmluva
finančné prostriedky na projekt stavby Predĺženie vodovodnej cetvy, Ovčiarsko
290/2016
100.00 Mgr. Michaela Ihnatišinová
Ovčiarsko 187
detail
06.04.2016 Darovacia zmluva
finančné prostriedky na verejnoprospešné účely obce Ovčiarsko
291/2016
200.00 Peter Dudoň / František Kysela
014 01 Družstevná 1081/7, Bytča / 010 04 Drieňová 22, Žilina-Závodie
detail
30.03.2016 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo uzevratá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších predpisovb
úprava ceny diela realizačnej projektovej dokumentácie
266/2016
6,000.00 Ing. Arch. Barbara Barčáková
Trnavská 1358/16, 010 08 Žilina
detail
29.03.2016 Zmluva na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti
Vypracovanie Štúdie uskututočniteľnosti vrátane poradenstva v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti
265/2016
6,800.00 MP Profit PB, s.r.o.
Železničná 85/2, 017 01 Považská Bystrica
detail
11.03.2016 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb -balík služieb
Biznis linka 200
187/2016
19.99 Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
detail
03.03.2016 Kúpna zmluva uzatvorená medzi podnikom ako predávajúcim: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodanie telefónu Gigaset C530
181/2016
8.25 Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
detail
17.02.2016 Zmluva o výpožičke podperných bodov č. Z-D-2016-000235-00 uzatvorená v zmysle § 659 a nasl. Občianskeho zákonnníka (ďalej len zmluva)
vypožičanie podperných bodov elektrických vedení za účelom umiestnenia zariadení - vedenia, svietidiel, rozvádzačov verejného osvetlenia, miestneho rozhlasu a kamerového systému
135/2016
0.00 Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
detail
10.02.2016 Zmluva o dielo na vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie na stavbu uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
vypracovanie a odovzdanie projektovej dokumentácie v rozsahu pre realizáciu stavby
109/2016
7,550.00 Ing. Arch. Barbara Barčáková
Trnavská 1358/16, 010 08 Žilina
detail
18.01.2016 Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami
Úprava vstupu do Domu cirkevných obradov Ovčiarsko
47/2016
8,225.50 FEROSTA, s.r.o.
Brehy 673/73, 013 05 Belá
detail