Detail zverejnenia zmluvy - 47/2016

Evidenčné číslo: 47/2016
Názov zmluvy: Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami
Predmet zmluvy: Úprava vstupu do Domu cirkevných obradov Ovčiarsko
Cena: 8225.50 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Hričovská cesta 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Darina Ninisová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: FEROSTA, s.r.o.
Adresa - sídlo: Brehy 673/73, 013 05 Belá
IČO: 36814491
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Cabadaj
Funkcia: konateľ spoločnosti

Dátum podpisu: 15.01.2016
Dátum zverejnenia: 18.01.2016
Dátum účinnosti: 19.01.2016
PDF príloha: