Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
13.12.2017 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 701/2017
zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti strpieť verejný vodovod
894/2017
12.00 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
detail
07.12.2017 Kúpna zmluva
Gigaset A220
884/2017
1.00 Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
detail
07.12.2017 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
Balík Biznis linka L
885/2017
0.00 Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
detail
07.12.2017 Dodatok č. 2 k Zmluve na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti
zrušenie pôvodnej zmluvy na predkladanie projektov č. 12/PRV/2015 a spolupráca nba príprave projektu v zmysle novovyhlásenej výzvy č. 22/PRV/2017
886/2017
6,800.00 MP Profit PB, s.r.o.
Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica
detail
29.11.2017 Zmluva o dielo č. .... uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
Zhotovenie diela: Investícia súvisiaca so zvýšením bezpečnosti v obci Ovčiarsko v zmysle dokumentácie odovzdanej objednávateľom.
847/2017
85,846.00 ESMO Žilina, a.s.
Rosinská cesta 8, 010 08 Žilina
detail
29.11.2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 468/2016
opätovné podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
855/2017
95,748.84 Unistav Teplička, s.r.o. Stavebno-obchodná činnosť
ul. Fatranská 1326/124, 013 01 Teplička nad Váhom
detail
14.11.2017 Dodatok č. 1 k zmluve na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti
príprava projektu novovyhlásenej výzvy č. 22/PRV/2017
840/2017
0.00 MP Profit PB, s.r.o.
Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica
detail
14.11.2017 Dodatok č. 1 k zmluve na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti
príprava projektu novovyhlásenej výzvy č. 22/PRV/2017
839/2017
0.00 MP Profit PB, s.r.o.
Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica
detail
10.11.2017 Nájomná zmluva uzatvorená podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka
prenájom pozemkov na vybudovanie stavby "Obytná zóna Slnečná stráň Ovčiarsko, SO 01 Prístupová komunikácia k obytnej zóne Slnečná stráň Ovčiarsko"
836/2017
100.00 Ing. Andrej Filip, Ing. Lukáš Beliš, Ing. Jana Bališová
Pittsburgská 1627/1, 010 08 Žilina, 013 13 Konská 83, 013 13 Konská 83
detail
25.10.2017 Zmluva č.123745 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie (ďalej len "zmluva") uzatvorená podľa § 9 ods.6 a § 10 zákona č.587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
úprava práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí podpory z fondu formou dotácie
776/2017
63,612.24 Environmentálny fond
Martinská 49, 821 05 Bratislava
detail
09.10.2017 Oznámenie o ukončení zmluvy
MID Integrovaná zmluva
721/2017
0.00 Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
detail
02.10.2017 Zmluva o budúcom odovzdaní a prevzatí objektu vyvolanej investície do vlastníctva a trvalej prevádzky uzavretá v zmysle ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
záväzok zmluvných strán uzatvoriť Zmluvu o odovzdaní a prevzatí objektu
715/2017
0.00 Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
detail
14.09.2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov uzavretá podľa ustanovenia § 3 a nasl. zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
nájom nebytových priestorov na prízemí Viacúčelovej budovy o celkovej výmere 121 m2
666/2017
363.00 Martina Kršíková
Juraja Fándlyho 2162/3, 010 01 Žilina
detail
13.09.2017 Zmluva o združenej dodávke elektriny
dodávka elektriny
651/2017
10.00 Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
detail
28.08.2017 Darovacia zmluva uzatvorená v súlade s § 628 Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi zmluvnými stranami
spolufinancovanie projektu Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom - lokalita Ovčiarsko
624/2017
2,780.00 GAME INVEST, s.r.o.
Moyzesova 22, 010 01 Žilina
detail
23.08.2017 Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb.
uskutočnenie diela "Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom - Ovčiarsko"
616/2017
52,773.72 ORAVSTAV, s.r.o.
Dlhá nad Oravou 175, 027 55 Dlhá nad Oravou
detail
18.08.2017 Zmluva o grantovom účte
zriadenie účtu
612/2017
0.00 Prima banka Slovensko, a.s.
Hodžova 11, 010 11 Žilina
detail
17.08.2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Ovčiarsko
zmena článku II. zmluvy - Výška a účel dotácie
605/2017
1,960.00 Občianske združenie Ovčiarsko
Ovčiarsko č. 16, 010 04 Ovčiarsko
detail
08.08.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky na rok 2017
dotácia zo štátneho rozpočtu na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie
406/2017
4,000.00 SR zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava
detail
26.07.2017 Zmluva o dodávkach tovaru v Programe Školské ovocie na školský rok 2017/2018
dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich
532/2017
0.00 Zdravo a Chutne.com. s.r.o.
Šalgočka 61, 925 54 Šalgočka
detail
27.06.2017 Zmluva o poskytovaní štatutárnych audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
audit individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2016
446/2017
957.00 Ing. Jozefína Smolková, štatutárny audítor, č. licencie 232
Pittsburgská 9/29, 010 08 Žilina
detail
19.06.2017 Nájomná zmluva uzatvorená podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka
prenájom pozemkov na vybudovanie stavby "Obytná zóna Slnečná stráň Ovčiarsko, SO 01 Prístupová komunikácia k obytnej zóne Slnečná stráň Ovčiarsko"
421/2017
100.00 Ing. Andrej Filip, Ing. Lukáš Beliš, Jana Belišová
Pittsburgská 1627/1, 010 08 Žilina, 013 13 Konská 83, 013 13 Konská 83
detail
19.06.2017 Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka podľa §51 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a podľa ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov
práva a povinnosti vyplývajúce zo stavebného povolenia
422/2017
0.00 Ing. Andrej Filip, Ing. Lukáš Beliš, Jana Bališová
Pittsburgská 1627/1, 010 08 Žilina, 013 13 Konská 83, 013 13 Konská 83
detail
09.06.2017 ZMLUVA č. P-0064896500 o využívaní elektronických služieb
využívanie elektronických služieb
390/2017
0.00 Union zdravotná poisťovňa, a.s.
Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava
detail
05.06.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Ovčiarsko
úprava vzájomných práv a povinností pri poskytnuti dotácie z rozpočtu obce
381/2017
4,750.00 Občianske združenie OVčiarsko
Ovčiarsko č. 16, 010 04 Ovčiarsko
detail
25.05.2017 Darovacia zmluva
finančné prostriedky na zakúpenie multifunkčného kopírovacieho zariadenia CANON
344/2017
50.00 ADH-REAL, s.r.o.
Ovčiarsko 146, 010 04 Žilina
detail
25.05.2017 Darovacia zmluva
finančné prostriedky na zakúpenie multifunkčného kopírovacieho zariadenia CANON
345/2017
100.00 Ing. Ivan Mikudík, Peter Polko, Ing. Karol Starinský
Moyzesova 971/12, 010 01 Žilina, 013 13 Stránske 430, Marček 113, 013 32 Svederník
detail
23.05.2017 Darovacia zmluva
finančné prostriedky na zakúpenie multifunkčného kopírovacieho zariadenia CANON
343/2017
100.00 Diab-Int, s.r.o.
S. Sakalovej 161, 014 01 Bytča
detail
22.05.2017 Darovacia zmluva
finančné prostriedky na zakúpenie multifunkčného kopírovacieho zariadenia CANON
342/2017
50.00 Zdeno Pavľák
Fedora Ruppeldta 23, 010 01 Žilina
detail
04.05.2017 Dohoda o urovnaní
prístupová komunikácia k obytnej zóne Slnečná stráň Ovčiarsko
322/2017
0.00 Ing. Milan Bárdy
013 09 Jasenové 16
detail
31.03.2017 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu (VV) uzatvorená podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v platnom znení o
dodávka pitnej vody z VV
237/2017
0.00 Severoslovenské vodárne a kanalizácie,a .s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
detail
28.02.2017 Zmluva o dielo Preprava a zneškodňovanie odpadu 200108 a 200125
odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
142/2017
160.00 Eduard Mittelham
Do parku 8, 010 03 Žilina
detail
10.02.2017 Zmluva o zabezpečení zberu papiera na území obce Ovčiarsko
zber starého papiera
94/2017
0.00 3R Group s.r.o.
Pajorova 1161/6, 040 01 Košice - Staré Mesto
detail
25.01.2017 Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu v súlade s § 269 ods. 2 a následne zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
dodávka použitého potravinárskeho oleja
49/2017
0.00 Trafil Oil SK, s.r.o.
Gaštanová 1008/27, 014 01 Bytča
detail
04.01.2017 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1023/2016
zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti vlastníka pozemkov strpieť verejný vodovod
008/2017
0.00 Severoslovenské vodárne a kanalizácie,a .s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
detail