Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
19.06.2017 Nájomná zmluva uzatvorená podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka
prenájom pozemkov na vybudovanie stavby "Obytná zóna Slnečná stráň Ovčiarsko, SO 01 Prístupová komunikácia k obytnej zóne Slnečná stráň Ovčiarsko"
421/2017
100.00 Ing. Andrej Filip, Ing. Lukáš Beliš, Jana Belišová
Pittsburgská 1627/1, 010 08 Žilina, 013 13 Konská 83, 013 13 Konská 83
detail
19.06.2017 Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka podľa §51 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a podľa ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov
práva a povinnosti vyplývajúce zo stavebného povolenia
422/2017
0.00 Ing. Andrej Filip, Ing. Lukáš Beliš, Jana Bališová
Pittsburgská 1627/1, 010 08 Žilina, 013 13 Konská 83, 013 13 Konská 83
detail
09.06.2017 ZMLUVA č. P-0064896500 o využívaní elektronických služieb
využívanie elektronických služieb
390/2017
0.00 Union zdravotná poisťovňa, a.s.
Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava
detail
05.06.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Ovčiarsko
úprava vzájomných práv a povinností pri poskytnuti dotácie z rozpočtu obce
381/2017
4,750.00 Občianske združenie OVčiarsko
Ovčiarsko č. 16, 010 04 Ovčiarsko
detail
25.05.2017 Darovacia zmluva
finančné prostriedky na zakúpenie multifunkčného kopírovacieho zariadenia CANON
344/2017
50.00 ADH-REAL, s.r.o.
Ovčiarsko 146, 010 04 Žilina
detail
25.05.2017 Darovacia zmluva
finančné prostriedky na zakúpenie multifunkčného kopírovacieho zariadenia CANON
345/2017
100.00 Ing. Ivan Mikudík, Peter Polko, Ing. Karol Starinský
Moyzesova 971/12, 010 01 Žilina, 013 13 Stránske 430, Marček 113, 013 32 Svederník
detail
23.05.2017 Darovacia zmluva
finančné prostriedky na zakúpenie multifunkčného kopírovacieho zariadenia CANON
343/2017
100.00 Diab-Int, s.r.o.
S. Sakalovej 161, 014 01 Bytča
detail
22.05.2017 Darovacia zmluva
finančné prostriedky na zakúpenie multifunkčného kopírovacieho zariadenia CANON
342/2017
50.00 Zdeno Pavľák
Fedora Ruppeldta 23, 010 01 Žilina
detail
04.05.2017 Dohoda o urovnaní
prístupová komunikácia k obytnej zóne Slnečná stráň Ovčiarsko
322/2017
0.00 Ing. Milan Bárdy
013 09 Jasenové 16
detail
31.03.2017 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu (VV) uzatvorená podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v platnom znení o
dodávka pitnej vody z VV
237/2017
0.00 Severoslovenské vodárne a kanalizácie,a .s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
detail
28.02.2017 Zmluva o dielo Preprava a zneškodňovanie odpadu 200108 a 200125
odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
142/2017
160.00 Eduard Mittelham
Do parku 8, 010 03 Žilina
detail
10.02.2017 Zmluva o zabezpečení zberu papiera na území obce Ovčiarsko
zber starého papiera
94/2017
0.00 3R Group s.r.o.
Pajorova 1161/6, 040 01 Košice - Staré Mesto
detail
25.01.2017 Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu v súlade s § 269 ods. 2 a následne zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
dodávka použitého potravinárskeho oleja
49/2017
0.00 Trafil Oil SK, s.r.o.
Gaštanová 1008/27, 014 01 Bytča
detail
04.01.2017 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1023/2016
zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti vlastníka pozemkov strpieť verejný vodovod
008/2017
0.00 Severoslovenské vodárne a kanalizácie,a .s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
detail