Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
10.12.2013 Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr
podpisom zmluvy poskytovateľ nadobúda nárok vystavovať a zasielať Elektronickú faktúru
658/2013
0.00 MADE spol. s r.o.
Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica
detail
09.12.2013 Licenčná zmluva č. U1815/2013
poskytnutie licencie - používateľských práv nadobúdateľovi k aplikačnému programovému vybaveniu informačného systému pre obce a mestá URBIS
657/2013
280.00 MADE spol. s r.o.
Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica
detail
06.12.2013 Zmluva o poskytovaní služieb na zabezpečenie zimnej údržby miestnych komunikácií
zimná údržba miestnych komunikácií
656/2013
50.00 Ervín Schmieger
010 04 Ovčiarsko 144
detail
05.12.2013 Darovacia zmluva
finančné prostriedky na kultúrno-spoločenské podujatie Mikuláš 2013
631/2013
200.00 Pavol Hoferica
010 04 Žilina, Ovčiarsko 172
detail
29.10.2013 Dohoda č. 63/§50j/NS 2013 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
úprava práv a povinností pri poskytnutí príspevku zo zdrojov štátneho rozpočtu SR a Európskeho sociálneho fondu
588/2013
5,709.60 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
Hurbanova 16, 010 01 Žilina
detail
18.10.2013 Zmluva o dielo na kompletné zateplenie a hydroizoláciu strechy na viacúčelovej budove KD Ovčiarsko uzavretá podľa § 536 Obchodného zákonníka
zateplenie a hydroizolácia strešného plášťa viacúčelovej budovy Kultúrneho domu v Ovčiarsku
536/2013
12,160.20 Ján Baďura
Ovčiarsko 78, 010 04 Žilina 4
detail
03.10.2013 Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 262 ods. 1 a § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení
spolupráca v rámci projektových zámerov programu LEADER
570/2013
0.00 Profi Poľno, s.r.o.
Žerotínová bašta 1, 940 01 Nové Zámky
detail
17.07.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka a Všeobecného záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja č. 4/2004 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja v znení Dodatkov č. 1, č. 2 a č. 3
poskytnutie schváleného finančného prostriedku - dotácie
352/2013
300.00 Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48, 011 09 Žilina
detail
10.07.2013 Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 06/2013 zo dňa 27.6.2013
Dodatok č.1 k zmluve
355/2013
2,225.80 Lukáš Gardian
Rozkvet 2059/126, 017 01 Považská Bystrica
detail
02.07.2013 Nájomná zmluva a súhlas s realizáciou stavby "Prístupová komunikácia k obytnej zóne Slnečná stráň Ovčiarsko"
Užívanie časti pozemkov uvedených v zmluve za účelom vybudovania účelovej, dvojpruhovej, obojsmernej komunikácie nájomcom
329/2013
1.00 Ing. Milan Bárdy
013 09 Jasenové 176
detail
28.06.2013 Mandátna zmluva č. 08/2013
Obstarávanie Zmeny a Doplnku č. 3 Územného plánu obce Ovčiarsko
324/2013
3,000.00 Ing. arch. Ján Burian - URBION
ul. A. Kmeťa 305/40, 010 01 Žilina
detail
27.06.2013 Zmluva o dielo č. 062013 uzatvorená podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka
Rekonštrukcia elektrickej inštalácie MŠ Ovčiarsko
323/2013
8,488.97 Lukáš GARDIAN
Rozkvet 2059/126, 017 01 Považská Bystrica
detail
13.06.2013 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorená podľa ust. § 50a Občianskeho zákonníka v spojení s § 151n a nasl. Občianskeho zákonníka
dohoda zmluvných strán o tom, že povinný z vecného bremena zriadi v budúcnosti na zaťaženej nehnuteľnosti bezodplatné vecné bremeno v prospech oprávneného
309/2013
0.00 Ing. Milan Bárdy
013 09 Jasenové 176
detail
11.06.2013 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
audit účtovnej závierky k 31.12.2012
298/2013
500.00 Ing. Viera Blažeková, audítor, číslo licencie SKAU 196
Stolečné 933, 013 32 Dlhé Pole
detail
30.05.2013 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 01/020/2013 zo dňa 29.04.2013
zmena štatutárneho orgánu
345/2013
0.00 INGSTAV ŽILINA s.r.o.
Republiky 34, 010 01 Žilina
detail
30.04.2013 Zmluva o dielo č. 01/020/2013 na dodávku prípravných a projektových prác stavby uzatvorená podľa § 536 Obchodného zákonníka
dodávka prípravných a projektových prác k relizácii stavby "Viacúčelový objekt Obecného futbalového klubu Ovčiarsko"
222/2013
3,240.00 INGSTAV ŽILINA , s.r.o.
ul. Republiky 34, 010 01 Žilina
detail
01.03.2013 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - špecifikácia kúpy akciového koncového zariadenia
Predaj KZ Philips XL390
100/2013
15.90 Slovak Telekom, a.s.,
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
detail
25.02.2013 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov uzatvornej v zmysle § 3 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
prenájom nebytových priestorov na prevádzkovanie diskoték
Dodatok k Z 2/2013
0.00 LK STAR, s.r.o.
Na Úboč 218, 013 06 Terchová
detail
22.02.2013 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
zmena volacieho programu
89/2013
17.87 Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
detail
28.01.2013 Zmluva č. 1301/53 o obstaraní vystúpenia uzatvorená v súlade s ust. § 733 a nasl. Občianskeho zákonníka
koncert Umelec a jeho nástroj
1301/53/2013
40.00 Hudobné centrum, príspevková organizácia
Michalská 10, 815 36 Bratislava
detail
08.01.2013 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov uzatvorenej v zmysle § 3 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
prenájom nebytových priestorov na poschodí viacúčelovej budovy
Dodatok Z 1/2013
0.00 Ľubomír Križo
Na Úboč 218, 013 06 Terchová
detail