Detail zverejnenia zmluvy - 309/2013

Evidenčné číslo: 309/2013
Názov zmluvy: Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorená podľa ust. § 50a Občianskeho zákonníka v spojení s § 151n a nasl. Občianskeho zákonníka
Predmet zmluvy: dohoda zmluvných strán o tom, že povinný z vecného bremena zriadi v budúcnosti na zaťaženej nehnuteľnosti bezodplatné vecné bremeno v prospech oprávneného
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Hričovská cesta 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Darina Ninisová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: Ing. Milan Bárdy
Adresa - sídlo: 013 09 Jasenové 176
IČO: 00000000
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko:
Funkcia:

Dátum podpisu: 12.06.2013
Dátum zverejnenia: 13.06.2013
Dátum účinnosti: 13.06.2013
PDF príloha: