Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
30.12.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Ovčiarsko
úprava vzájomných práv a povinností
931/2019
5,800.00 Občianske združenie Ovčiarsko
Ovčiarsko č. 16, 010 04 Žilina
detail
12.12.2019 Darovacia zmluva
zabezpečenie podujatia MIKULÁŠ 2019
871/2019
100.00 Pavol Hoferica s.r.o.
Žilinská cesta 522, 013 11 Lietavská Lúčka
detail
12.12.2019 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík
Biznis linka M
881/2019
25.59 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
detail
02.12.2019 Dodatok č. 1 Vykonávacej zmluvy k Rámcovej dohode o zabezpečení komunálnych služieb zo dňa 29.05.2019
úprava jednotkových cien
828/2019
0.00 T+T, a.s.
Andreja Kmeťa č. 18, 010 01 Žilina
detail
07.11.2019 Darovacia zmluva uzatvorená na základe § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
dar na podporu a rozvoj telesnej kultúry a podpora vzdelávania
786/2019
768.69 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail
17.10.2019 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík
Balík Biznis linka M
741/2019
19.99 Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
detail
06.08.2019 Nájomná zmluva č. 30201/NZ-199/2019/Ovčiarsko/166/Sl uzatvorená podľa § 663 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
prenájom časti pozemku
592/2019
71.55 Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
detail
01.08.2019 Darovacia zmluva uzatvorená podľa ustanovenia § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka
darovanie materiálu
601/2019
570.00 Vibroakustika, s.r.o.
Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina
detail
03.07.2019 Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. a § 269 ods. 2 z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v plat. znení medzi zmluvnými stranami
dodávka ovocia, zeleniny a výrobkov z nich
526/2019
0.00 LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad
detail
19.06.2019 Nájomná zmluva č. 30201/NZ-163/2019/Ovčiarsko/166/Sl
prenájom časti pozemkov
482/2019
20.09 Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
detail
10.06.2019 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
audit účtovnej závierky k 31.12.2018
459/2019
1,000.00 Ing. Viera Blažeková
Stolečné 933, 013 32 Dlhé Pole
detail
31.05.2019 Dodatok č. 3 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu Strečno uzatvorená podľa § 20a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
financovanie nákladov Spoločného obecného úradu Strečno
434/2019
3.77 Obec Strečno
OcÚ Strečno, Sokolská 487, 013 24 Strečno
detail
07.05.2019 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorená podľa § 50a Občianskeho zákonníka
najneskôr do 3 rokov po realizácii stavby uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena
380/2019
0.00 Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
detail
25.03.2019 Dodatok č.2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
upravenie počtu zberných nádob, resp. ich vývozu v niektorých komoditách
270/2019
0.00 Natur - Pack, a.s.
Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
detail
19.02.2019 Zmluva o spolupráci uzatvorená v zmysle § 262 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
spolupráca pri získavaní sponzorov
183/2019
0.00 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail
07.02.2019 Darovacia zmluva
vecný dar
109/2019
0.00 STAVMO J+M, s.r.o.
V. Spanyola 2119/38, 010 01 Žilina
detail
07.02.2019 Kúpna zmluva uzatvorená medzi podnikom ako predávajúcim: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
dodanie telefónu
142/2019
9.90 Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
detail
25.01.2019 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 30201/NZ-040/2014/Ovčiarsko/166/Sl zo dňa 7.11.2014
zmena doby nájmu a výšky úhrady
85/2019
590.58 Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Mlynské Nivy č. 45, 821 09 Bratislava
detail
22.01.2019 Zmluva o poskytovaní služieb č. SKP19/01/088 uzavretá podľa ust. § 269 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
poskytovanie služby "Škôlka KOMENSKY Plus"
66/2019
9.00 KOMENSKY, s.r.o.
Park Mládeže 1/360, 040 01 Košice
detail
17.01.2019 Zmluva o kontrolnej činnosti uzavretá podľa § 591 až § 600 zákona č. 513/1991 Z.z. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov
ročná hlavná kontrola detského ihriska
45/2019
180.00 EKOTEC, spol. s r.o.
Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava
detail
17.01.2019 Nájomná zmluva (dohoda o užívaní)
využitie pozemku na položenie inžinierskeho prepojenia vody
46/2019
0.00 Ing. Stanislav Žilinčík
korzo 3453/6, 010 15 Žilina
detail