Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
21.12.2015 Zmluva na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti
Vypracovanie Štúdie uskututočniteľnosti vrátane poradenstva v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti
735/2015
6,000.00 MP Profit PB, s.r.o.
Železničná 85/2, 017 01 Považská Bystrica
detail
21.12.2015 Zmluva o dielo na vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie na stavbu uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
projektová dokumentácia v rozsahu pre realizáciu stavby
742/2015
2,550.00 Ing. Jozef Dlábik
Mudrochova 10 304/20, 036 01 Martin
detail
18.12.2015 Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami
Rekonštrukcia strechy Domu cirkevných obradov
711/2015
14,642.44 ALPOTECH, s.r.o.
Pšurnovice 55, 014 01 Bytča
detail
17.12.2015 Licenčná zmluva na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém miest zosnulých uzatvorená podľa § 40 Autorského zákona č. 618/2003 Z.z.
poskytnutie licencie na používanie autorského diela: digitálny archivačný systém a grafické zobrazenie hrobových miest
727/2015
192.90 Slovenská internetová, s.r.o.
Dolný Val 3, 010 01 Žilina
detail
16.12.2015 Zmluva o poskytovaní služieb na zabezpečenie zimnej údržby miestnych komunikácií
zimná údržba miestnych komunikácií v k.ú. Ovčiarsko počas zimných mesiacov 2015/2018
714/2015
42.00 Agrodružstvo Bánová
010 04 Žilina
detail
16.12.2015 Zmluva o dielo č. 724/2015 zo dňa 16.12.2015 pre vypracovanie Územného plánu obce Ovčiarsko podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
Vypracovanie a odovzdanie územného plánu obe Ovčiarsko v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve
724/2015
7,200.00 ATELIER-3A s.r.o.
Kempelenova 10, 010 15 Žilina
detail
27.11.2015 Mandátna zmluva uzavretá podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov
Revízie elektrických zariadení
676/2015
1,209.00 TAMEL s.r.o.
013 51 Maršová - Rašov č. 46
detail
26.11.2015 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
uzatvorenie zmluvy o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
669/2015
0.00 NATUR-PACK, a.s.
so sídlom Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
detail
22.10.2015 Darovacia zmluva
finančný dar na účely zakúpenia elektrospotrebičov do kuchynky Kultúrneho domu v Ovčiarsku
601/2015
350.00 Ing. Milan Peřina
Suvorovova 24, 010 01 Žilina
detail
26.08.2015 Zmluva o dodávkach v programe Školské ovocie na školský rok 2015/2016
zabezpečovanie dodávok ovocia, zeleniny a výrobkov z nich
470/2015
0.00 Matúš Sobotovič
925 54 Šalgočka 61
detail
01.07.2015 Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) zo dňa 01.09.2014, číslo zmluvy 9105518594
dodávka plynu
358/2015
0.00 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
detail
01.07.2015 Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) zo dňa 01.09.2014, číslo zmluvy 9105518602
dodávka plynu
359/2015
0.00 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
detail
01.07.2015 Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) zo dňa 01.09.2014, číslo zmluvy 9105518570
dodávka plynu
360/2015
0.00 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
detail
29.06.2015 Mandátna zmluva č. 05/2014
odplata mandatára za vykonávanie činnosti pri obstarávaní ÚPN-O
354/2015
6,300.00 Ing. arch. Ján Burian - URBION
ul. A. Kmeťa 305/40, 010 01 Žilina
detail
01.06.2015 Zmluva o dielo na prípravu a realizáciu prác uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka
obnova troch nástenných malieb na oltárnej strane kaplnky
327/2015
576.00 Mgr. Art. Peter Repka
ul. Osloboditeľov 377, 013 13 Rajecké Teplice
detail
21.04.2015 Darovacia zmluva č. CPZA-OA-2015/003347-017 uzatvorená podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka a § 11 ods. 7 zákona Národnej rady SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
bezodplatný prevod hnuteľného majetku štátu - osobné Škoda Fabia
317/2015
0.00 Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR
Pribnova 2, 812 72 Bratislava
detail
01.04.2015 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, dohľadu nad pracovnými podmienkami pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 alebo 2
poskytovanie služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
237/2015
150.00 Mgr. Jozefa Rybárikoá
Hlavná 170/209, 013 14 Kamenná Poruba
detail
09.03.2015 Zmluva o zriadení Spoločného obecného úradu Strečno uzatvorená podľa § 20a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
zabezpečovanie výkonu prenesených úloh štátnej správy zverených zákonom č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a samosprávne kraje na úseku: územného plánovania a stavebného poriadku a pozemných komunikácií
165/2015
928.50 Obec Strečno
OcÚ, Sokolská 487, 013 24 Strečno
detail
05.03.2015 Nájomná zmluva č. 30201/NZ-122/2015/Ovčiarsko/166/Sl uzatvorená podľa § 663 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
prenájom pozemkov
141/2015
3,945.11 Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Mlynské Nivy č. 45, 821 09 Bratislava
detail
26.01.2015 Mandátna zmluva uzavretá podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov
Správa verejného obstarávania obce
49/2015
60.00 Grantum s.r.o.
Karpatská 3106/3, 010 08 Žilina
detail
21.01.2015 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
audit účtovnej závierky
37/2015
500.00 Ing. Viera Blažeková
Stolečné 933, 013 32 Dlhé Pole
detail