Detail zverejnenia zmluvy - 165/2015

Evidenčné číslo: 165/2015
Názov zmluvy: Zmluva o zriadení Spoločného obecného úradu Strečno uzatvorená podľa § 20a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
Predmet zmluvy: zabezpečovanie výkonu prenesených úloh štátnej správy zverených zákonom č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a samosprávne kraje na úseku: územného plánovania a stavebného poriadku a pozemných komunikácií
Cena: 928.50 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Hričovská cesta 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Darina Ninisová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: Obec Strečno
Adresa - sídlo: OcÚ, Sokolská 487, 013 24 Strečno
IČO: 00321648
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Bc. Dušan Štadáni
Funkcia: starosta obce

Dátum podpisu: 06.03.2015
Dátum zverejnenia: 09.03.2015
Dátum účinnosti: 09.03.2015
PDF príloha: