Detail zverejnenia zmluvy - 676/2015

Evidenčné číslo: 676/2015
Názov zmluvy: Mandátna zmluva uzavretá podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov
Predmet zmluvy: Revízie elektrických zariadení
Cena: 1209.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Hričovská cesta 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Darina Ninisová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: TAMEL s.r.o.
Adresa - sídlo: 013 51 Maršová - Rašov č. 46
IČO: 47387548
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Peter Tamaši
Funkcia: štatutárny zástupca

Dátum podpisu: 27.11.2015
Dátum zverejnenia: 27.11.2015
Dátum účinnosti: 28.11.2015
PDF príloha: