Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
28.12.2018 Kúpna zmluva č. 2018/14
dodávka plastových dvier a dverovej siete
862/2018
3,196.20 VAJMAR, s.r.o.
Peklina 14, 013 41 Dolný Hričov
detail
28.12.2018 Darovacia zmluva uzatvorená na základe § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
dar Materskej škole Ovčiarsko
863/2018
231.68 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail
28.12.2018 Zmluva o bežnom účte
zriadenie účtu
864/2018
0.00 Prima banka Slovensko, a.s.
Hodžova 11, 010 11 Žilina
detail
27.12.2018 Zmluva o poskytovaní štatutárnych audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
audit individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2017
848/2018
1,000.00 Ing. Viera Blažeková
Stolečné 933, 013 32 Dlhé Pole
detail
19.12.2018 Ukončenie zmluvy o dielo Preprava a zneškodňovanie odpadu 200108 200125
ukončenie odvozu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
718/2018
0.00 Eduard Mittelham
Do parku 8, 010 03 Žilina
detail
19.12.2018 Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu v súlade s § 269 ods. 2 a následne zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
zber biologického odpadu
717/2018
4.80 4NAT s.r.o.
Gaštanová 1008/27, 014 01 Bytča
detail
19.12.2018 Zmluva o poskytovaní služieb na zabezpečenie zimnej údržby miestnych komunikácií
zimná údržba miestnych komunikácií
838/2018
35.00 STAVMO J+M, s.r.o.
Ul. V. Spanyola 2119/38, 010 01 Žilina
detail
08.11.2018 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Číslo zmluvy: 00147520 ID predajcu: ID374GPB15
aktivácia účastníckeho programu
711/2018
39.00 Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
detail
29.10.2018 Dohoda o vysporiadaní určených vzájomných práv a povinností
úprava vzájomných práv a povinností vzniknutých z dôvodu realizácie technickej rekultivácie
691/2018
10,514.40 Združenie Ovčiarsko zastúpené vedúcim členom združenia - spoločnosťou Doprastav a.s.
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
detail
09.10.2018 Darovacia zmluva uzatvorená na základe § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
dar Materskej škole Ovčiarsko
648/2018
794.16 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail
27.08.2018 Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) zo dňa 01.09.2014 číslo zmluvy: 9105518602
dodávka plynu
516/2018
0.00 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
detail
27.08.2018 Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) zo dňa 01.09.2014 číslo zmluvy: 9105518594
dodávka plynu
517/2018
0.00 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
detail
27.08.2018 Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) zo dňa 01.09.2014 číslo zmluvy: 9105518570
dodávka plynu
518/2018
0.00 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
detail
23.08.2018 Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č. 201806864 uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník
vydávanie certifikátov
500/2018
36.00 Disig, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
detail
01.08.2018 Zmluva o výpožičke uzatvorená podľa § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
bezplatné dočasné užívanie - digitálny organ zn. VISCOUNT, CHORUM S40 s príslušenstvom (lavica a pedálnica)
468/2018
0.00 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Dolný Hričov
Osloboditeľov 171, 013 41 Dolný Hričov
detail
26.07.2018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov uzavretá poda § 34 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
spracúvanie osobných údajov za podmienok uvedených v zmluve
458/2018
0.00 MADE spol s r.o.
Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica
detail
30.04.2018 Zmluva o odbornej a technologickej pomoci a pre výkon funkcie zodpovednej osoby
spracovanie základnej dokumentácie v súlade s GDPR a Zák. č. 18/2018 Z.z.
277/2018
280.00 BROS Computing, s.r.o.
Zádubnie 169, 010 03 Žilina
detail
16.04.2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadom z obalov
systém združeného nakladania s odpadmi z obalov
243/2018
0.00 NATUR-PACK, a.s.
Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
detail
15.03.2018 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
Balík Biznis linka M
183/2018
19.99 Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
detail
07.03.2018 Zmluva č. 1082/2017 o prevode projektovej dokumentácie, práv k pozemkom a o potvrdení právneho nástupníctva účastníka stavebného konania
prevod projektovej dokumentácie
158/2018
300.00 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
detail
27.02.2018 Dodatok k zmluve o poskytovaqní verejných služieb - balík služieb
internet
136/2018
24.99 Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
detail
02.02.2018 Zmluva o zabezpečení zberu papiera ma území obce Ovčiarsko
zber starého papiera
81/2018
0.00 Pavol Štefánik
Sládkovičova 1456/9a, 014 01 Bytča
detail
04.01.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Ovčiarsko
úprava vzájomných práv a povinností pri poskytovaní dotácie z rozpočtu obce
7/2018
5,400.00 Občianske združenie Ovčiarsko
Ovčiarsko č. 16, 010 04 Ovčiarsko
detail