Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
29.12.2014 Darovacia zmluva
finančné prostriedky na nákup elektrického spotrebiča do kuchynky v kultúrnom dome v obci Ovčiarsko
718/2014
400.00 Lukáš Adamčík, Jaroslav Galbavý, Michal Galček, Bc. Jozef Hasko, Andrej Klimo, Radoslav Klimo, Ing. Pavol Martinek
poslanci Obecného zastupiteľstva v rokoch 2010 - 2014
detail
17.12.2014 Nájomná zmluva č. 30201/NZ-298/2014/Bi/166/Sl uzatvorená podľa § 663 zákona č. 40/1964Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
odplatné užívanie časti pozemku oddeleného z nehnuteľnosti
669/2014
3.86 Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Mlynské nivy č. 45, 821 09 Bratislava
detail
10.12.2014 Darovacia zmluva
finančné prostriedky na účely zabezpečenia kultúrno-spoločenského podujatia MIKULÁŠ 2014 v Obci Ovčiarsko
685/2014
50.00 Danka Dobroňová
Baničová 3392/31, 010 01 Žilina
detail
27.11.2014 Darovacia zmluva
finančné prostriedky na účely zabezpečenia kultúrno-spoločenského podujatia MIKULÁŠ 2014 v Obci Ovčiarsko
659/2014
200.00 Pavol Hoferica
Ovčiarsko 172, 010 04 Žilina
detail
19.11.2014 Zmluva o zabezpečovaní lekárskej posudkovej činnosti
lekárska posudková činnosť
645/2014
13.28 MUDr. Martin Tompoš
Turie 488
detail
10.11.2014 Zmluva o právnej pomoci uzatvorená podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zák. č. 586/2003 Z.z. o advokácii a vyhl. č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov v znení neskorších predpisovl
právna pomoc
632/2014
61.87 STEHURA &partners, s.r.o.
pracovisko Dolný val 574/7, 010 01 Žilina
detail
10.11.2014 Nájomná zmluva č. 30201/NZ-039/2014/Ovčiarsko/166/Sl uzatvorená podľa § 663 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
nájom pozemkov
639/2014
7,440.00 Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Mlynské Nivy č. 45, 821 09 Bratislava
detail
10.11.2014 Nájomná zmluva č. 30201/NZ-040/2014/Ovčiarsko/166/Sl uzatvorená podľa § 663 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
nájom pozemkov
638/2014
2,180.61 Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Mlynské Nivy č. 45, 821 09 Bratislava
detail
17.09.2014 Sponzorská zmluva
poskytnutie finančnej podpory v peňažnej sume podľa aktuálnej hodnoty spotrebovaného ovocia a ovocných štiav za aktuálne obdobie
528/2014
0.00 Lenka Sobotovičová
925 54 Šalgočka 61
detail
17.09.2014 Zmluva o dodávkach v programe Školské ovocie 2014/2015
špecifikovanie podmienok dodávok v programe Školské ovocie
528/2014/1
0.00 Lenka Sobotovičová
925 54 Šalgočka 61
detail
02.09.2014 Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami
vykonanie stavebných prác - revitalizácie studne, predzáhradky a oplotenia v areáli Materskej školy
482/2014
4,711.74 Milan Gaňa-CLEANEX
Gaštanová 1008/29, 014 01 Bytča
detail
18.07.2014 DOHODA č. (18/2014/09) o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik, Banská Bystrica uzavretá podľa zákona č. 513/1991 Zb. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
príspevok na opravu miestnej komunikácie obce Ovčiarsko
417/2014
500.00 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
detail
17.07.2014 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 31/2014 z Nadačného fondu SPPoločne pri Nadácii SPP uzatvorená podľa § 51 a § 628 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník")
Podpora projektu "Záhradná studňa, zdroj vody, zdravia, poznania"
394/2014
5,000.00 Nadácia SPP Nadačný fond SPPoločne pri Nadácii SPP
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
detail
16.07.2014 Zmluva o právnej pomoci uzatvorená podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zák. č. 586/2003 Z.z. o advokácii a vyhl. č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov v znení neskorších predpisov
právna pomoc
372/2014
61.41 STEHURA & partners, s.r.o.,
Dolný val 574/7, 010 01 Žilina
detail
01.07.2014 Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)
dodávka plynu pre odberné miesto: Obec Ovčiarsko Viacúčelová budova
384/2014/1
0.00 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
detail
01.07.2014 Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)
dodávka plynu pre odberné miesto: Obec Ovčiarsko Kostol
384/2014/2
0.00 Slovenský plynárenský priemysel,. a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
detail
01.07.2014 Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)
dodávka plynu pre odberné miesto: Obec Ovčiarsko Materská škola
284/2014/3
0.00 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
detail
02.06.2014 Zmluva o poskytovaní auditorských služieb uzavretá podľa § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
audit účtovnej závierky k 31.12.2013
313/2012
550.00 Ing. Viera Blažeková, audítor, číslo licencie SKAU 196
Stolečné 933, 013 32 Dlhé Pole
detail
29.05.2014 Vykonávacia zmluva k rámcovej dohode o zabezpečení komunálnych služieb
úprava práv a povinností Zmluvných strán pri poskytovaní služieb pri zabezpečení komunálnych služieb
284/2014
0.00 T + T, a.s. Žilina
Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
detail
09.05.2014 Zmluva o zabezpečení zberu papiera na území obce Ovčiarsko
zber starého papiera
258/2014
0.00 SAGI, s.r.o.
Pittsburgská 1676/20, 010 08 Žilina
detail
07.04.2014 Darovacia zmluva
finančné prostriedky na účely zabezpečenia kultúrno-spoločenského podujatia Deň matiek 2014 v obci Ovčiarsko
245/2014
200.00 RNDr. Miroslav Novotný, CSc.
Ovčiarsko 155, 010 04 Žilina
detail
26.02.2014 Zmluva o zabezpečení stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok uzavretá v zmysle § 269 Obchodného zákonníka a zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
kúpa stravných lístkov
113/2014
3.30 Edenred Slovakia, s.r.o.
Karadžičova 8, P.O.BOX 21, 820 15 Bratislava 215
detail