Detail zverejnenia zmluvy - 632/2014

Evidenčné číslo: 632/2014
Názov zmluvy: Zmluva o právnej pomoci uzatvorená podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zák. č. 586/2003 Z.z. o advokácii a vyhl. č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov v znení neskorších predpisovl
Predmet zmluvy: právna pomoc
Cena: 61.87 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Hričovská cesta 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Darina Ninisová
Funkcia: zástupca starostu obce

Zmluvná strana II.: STEHURA &partners, s.r.o.
Adresa - sídlo: pracovisko Dolný val 574/7, 010 01 Žilina
IČO: 47246863
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: JUDr. Stanislav Stehura
Funkcia: konateľ

Dátum podpisu: 07.11.2014
Dátum zverejnenia: 10.11.2014
Dátum účinnosti: 10.11.2014
PDF príloha: