Detail zverejnenia zmluvy - 482/2014

Evidenčné číslo: 482/2014
Názov zmluvy: Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami
Predmet zmluvy: vykonanie stavebných prác - revitalizácie studne, predzáhradky a oplotenia v areáli Materskej školy
Cena: 4711.74 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Hričovská cesta 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Darina Ninisová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: Milan Gaňa-CLEANEX
Adresa - sídlo: Gaštanová 1008/29, 014 01 Bytča
IČO: 34757716
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko:
Funkcia:

Dátum podpisu: 28.08.2014
Dátum zverejnenia: 02.09.2014
Dátum účinnosti: 02.09.2014
PDF príloha: