Detail zverejnenia zmluvy - 669/2014

Evidenčné číslo: 669/2014
Názov zmluvy: Nájomná zmluva č. 30201/NZ-298/2014/Bi/166/Sl uzatvorená podľa § 663 zákona č. 40/1964Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
Predmet zmluvy: odplatné užívanie časti pozemku oddeleného z nehnuteľnosti
Cena: 3.86 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Hričovská cesta 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Darina Ninisová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Adresa - sídlo: Mlynské nivy č. 45, 821 09 Bratislava
IČO: 35919001
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Milan Gajdoš
Funkcia: prdseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Dátum podpisu: 16.12.2014
Dátum zverejnenia: 17.12.2014
Dátum účinnosti: 17.12.2014
PDF príloha: