Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
30.11.2022 Zmluva o zriadení vecného bremena
Zriadenie vecného bremena
172022
0.00 IDEÁLNE DOMY s.r.o. a Štart servis Real s.r.o.
Rosinská cesta 21, 010 01 Žilina
detail
28.11.2022 Darovacia zmluva
Darovanie prebytočného hnuteľného majetku štátu - Tablet
16/2022
304.80 SR - Štatistický úrad Slovenskej republiky
Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45
detail
23.11.2022 Zmluva o poskytovaní správy zamestnaneckých benefitov
Sprostredkovanie zamestnaneckých benefitov
15/2022
0.00 Ticket Service, s.r.o.
Karadžičova 8, 820 15 Bratislava
detail
22.11.2022 Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
14/2022
30.00 JUVENTAS Žilina n. o.
Pivovarská 3
detail
27.10.2022 Dohoda č. 22/25/010/59
Realizácia aktivačnej činnosti
13/2022
0.00 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina
J. M. Hurbana 16, 010 01 Žilina
detail
26.09.2022 Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci na príprave a implementácii Integrovanej územnej stratégie Udržateľného mestského rozvoja "Žilina" uzatvorenej dňa 18.12.2020 v Žiline
Doplnenie zmluvných strán
12/2022
709.00 Mesto Žilina
Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
detail
22.08.2022 Kúpna zmluva
Prevod vlastníctva
10/2022
6,048.70 DC Invest, s.r.o.
Prielohy 1012/1C, 010 07 Žilina
detail
22.08.2022 Kúpna zmluva
Prevod vlastníctva
11/2022
15,121.76 MUDr. Danica Vršanská
Lichardova 2801/5, 010 01 Žilina
detail
19.08.2022 Poistná zmluva
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
9/2022
984.12 Generali Posťovňa
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
detail
30.06.2022 Hromadná licenčná zmluva
Udelenie licencie podľa autorského zákona
8/2022
0.00 Slovenský ochranný zväz autorský
Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
detail
06.06.2022 Kúpna zmluva
Odplatný prevod vlastníctva nehnuteľnosti majetku SR v správe Okresného úradu Žilina
7/2022
480.00 SR - Okresný úrad Žilina
Vysokoškolákov 8556/338, 010 08 Žilina
detail
18.05.2022 Darovacia zmluva
Dar
5/2022
9,300.00 Zdeno Pavľák
Fedora Ruppeldta 1286/23
detail
18.05.2022 ZMLUVA O PRIPOJENÍ ZARIADENIA UŽÍVATEĽA SÚSTAVY DO DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY
Zmena technických parametrov
6/2022
0.00 Stredoslovenská distribučná, a. s.,
Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina
detail
10.05.2022 Darovacia zmluva
Dar
3/2022
200.00 Pavol Hoferica, s.r.o.
Žilinská cesta 522
detail
10.05.2022 Darovacia zmluva
Dar
4/2022
200.00 PeFaTech, s.r.o.
Ovčiarsko 181
detail
21.03.2022 Zmluva č. 01/2022 o postúpení práv k pozemkom v zmysle ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a predpisov
Nájom parcely č. 599/1
02/2022
0.00 Green Way Development, s.r.o.
Predmestská 20, 010 01 Žilina
detail
27.01.2022 Zmluva o poskytovaní služby pri nakladaní s komunálnym odpadom
Zber jedlých olejov a tukov
01/2022
0.22 INTA, s r.o.
Rybárska 758/18, 911 01 TRENČÍN
detail