Obec Ovčiarsko

Podnikajte v obci Firmy v obci

Oznámenie o uložení zásielky

Novoročný príhovor starostky obce

pdf Novoročný príhovor starostky obce 2018 119.5 KB

Viacúčelová budova Obecného futbalového klubu Ovčiarsko

pdf Farebné riešenie fasády "Viacúčelová budova Obecného futbalového klubu Ovčiarsko" 3.4 MB

Ako vybaviť > Samostatne hospodáriaci roľník

Vydanie osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov

Samostatne hospodáriacim roľníkom je podnikateľ, ktorého činnosť spočíva vo vykonávaní poľnohospodárskej výroby vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách. Ide najmä o činnosť fyzickej osoby, ktorá:

  • vyrába výrobky poľnohospodárskej výroby za účelom získania trvalého zdroja príjmov, najmä ich predajom, prípadne,
  • vykonáva úpravu alebo iné spracovanie svojej poľnohospodárskej produkcie; pokiaľ treba na túto činnosť súhlas podľa osobitných predpisov, len s týmto súhlasom, alebo,
  • poskytuje príležitostne práce alebo výkony v súvislosti s poľnohospodárskou výrobou, pri ktorých využíva prostriedky a zariadenia slúžiace poľnohospodárskej výrobe, spravidla v čase, keď sa pre túto výrobu plne nevyužívajú, alebo dobýva nevyhradené nerasty.

Založenie podnikania samostatne hospodáriaceho roľníka

Občan, ktorý sa rozhodol podnikať ako samostatne hospodáriaci roľník, musí v prvom rade navštíviť obecný úrad, v mieste kde sa nachádzajú jeho pozemky alebo pozemky ľudí,  s ktorými uzatvoril právoplatné nájomné zmluvy. Nemusí teda podnikať na vlastnej pôde, pôda môže byť aj najatá. Najskôr musí získať osvedčenie na základe žiadosti o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka na základe vyššie spomínanej registrácie na obecnom úrade. Svoju činnosť môže samostatne hospodáriaci roľník začať vykonávať po obdržaní Osvedčenia o zápise SHR.  Na obecný úrad je potrebné doniesť:

  • občiansky preukaz,
  • vyplnenú žiadosť o zápis do evidencie SHR (tlačivo),
  • doklad o vlastníctve alebo prenajatí pozemku (list vlastníctva/nájomná zmluva),
  • peňažné prostriedky v hotovosti, konkrétne 6,50 € za zápis do príslušnej evidencie, ktoré je potrebné zaplatiť priamo v pokladni obecného úradu.

Upozornenie: Činnosť samostatne hospodáriaceho roľníka nie je živnosťou, z toho dôvodu nemusí podnikateľ navštíviť živnostenský úrad a vybavovať živnostenské oprávnenie. Stačí preto vyššie uvedená registrácia na príslušnom  mestskom alebo obecnom úrade.

Do 30 dní podnikateľ obdrží Osvedčenie o zápise SHR.

Následne podnikateľ písomne požiada štatistický úrad (v krajskom meste) o pridelenie identifikačného čísla = IČO. (žiadosť).

Osoba, ktorá podniká ako samostatne hospodáriaci roľník musí mať pridelené IČO.

pdf ziadost_zapis_shr 141.3 KB
pdf ziadost_zmenu_shr 135.6 KB
pdf ziadost_zrusenie_shr 125.2 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Ovčiarsko, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.