Obec Ovčiarsko

Podnikajte v obci Firmy v obci
Všeobecne záväzné nariadenia (VZN)
pdf VZN č. 1/2005 - o názve ulíc v obci Ovčiarsko 21.3 KB
pdf VZN č. 1/2010 - o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ovčiarsko 76.6 KB
pdf VZN o referende 62.2 KB
pdf VZN č. 9/2011 o výške príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady vo výdajnej školskej jedálni 28.4 KB
pdf VZN č. 8/2011 Obce Ovčiarsko, ktorým sa určujú podmienky poskytovania opatrovateľskej služby, úhrada za opatrovateľskú službu 29.8 KB
pdf VZN č. 6/2011 o čistote a verjnom poriadku na území obce Ovčiarsko 38.8 KB
pdf VZN č. 5/2011 - Cintorínsky poriadok obce Ovčiarsko 54.1 KB
pdf VZN č. 4/2011 - o obecných poplatkoch za služby 28.4 KB
pdf VZN č. 2/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy na kalendárny rok 2011 43.8 KB
pdf VZN č. 3/2011 - Prevádzkový poriadok kultúrneho domu obce Ovčiarsko 33.7 KB
pdf VZN č. 1/2011 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ovčiarsko 77.4 KB
pdf VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ovčiarsko 66.7 KB
pdf VZN č. 2/2012 o podnikateľskej činnosti a o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Obce Ovčiarsko 218.2 KB
pdf VZN č. 3/2012 o používaní miestnych komunikácií na území obce Ovčiarsko 168.7 KB
pdf VZN č. 1/2013 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Ovčiarsko 62.8 KB
pdf VZN č. 1/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Ovčiarsko Nádoba je umiestnen 129.1 KB
pdf VZN č. 2/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy zriadenej na území obce Ovčiarsko 40.9 KB
pdf VZN č. 2/2014 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy zriadenej na území obce Ovčiarsko 50.8 KB
pdf Všeobecne záväzné nariadenie o záväznej časti Zmeny a Doplnku č. 3 Územného plánu Obce Ovčiarsko 2.4 MB
pdf VZN č. 3/2014 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane 87.4 KB
pdf VZN č. 4/2014 Zásady hospodárenia s majetkom obce Ovčiarsko 143.5 KB
pdf VZN č. 5/2014 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o náhradnom zneškodňovaní obsahu žúmp 107.6 KB
pdf VZN č. 6/2014 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o náhradnom zneškodňovaní obsahu žúmp 297.9 KB
pdf VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Ovčiarsko 360.2 KB
pdf Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2014 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy zriadenej na území Obce Ovčiarsko 134.7 KB
pdf VZN č. 2/2015 o dani za ubytovanie 192.7 KB
pdf VZN č. 3/2015 Zásady hospodárenia s majetkom obce Ovčiarsko 302 KB
pdf VZN č. 4/2015 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Ovčiarsko 448.3 KB
pdf VZN č. 5/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Ovčiarsko 365.9 KB

Všobecné záväzné nariadenia (VZN) 2019 - NÁVRHY

 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Ovčiarsko, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.