Obec Ovčiarsko

Podnikajte v obci Firmy v obci

Komunálne odpady

Komunálny odpad v obci Ovčiarsko vyváža firma T+T, a.s. Žilina. Poplatok za vývoz komunálneho odpadu v obci Ovčiarsko je:
                                            17,60 € / osoba / rok     (0,0482 € / osoba / deň)
 

Zmeny, týkajúce sa platenia poplatku za komunálny odpad v roku 2019:

Poplatok za komunálny  odpad je 17,60 eur na 1 osobu.

Občanom, ktorí dovřšia v roku 2019  62 rokov a  sú držiteľom preukazov ZŤP bude znížený poplatok o 50 %, teda budú platiť 8,80 eur.  Žiadame občanov, ktorým bol vydaný nový preukaz ZŤP, aby ho predložili na Obecnom úrade.

 Občan, ktorý si chce uplatniť  úľavu na zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad, je povinný podať na Obecný úrad Žiadosť na zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad.  Doklady, ktorými občan preukazuje dôvody na poskytnutie úľavy z miestneho poplatku,  je občan povinný predkladať každý rok v priebehu roka.

Za doklady sú považované kópie potvrdení zamestnávateľa, kópie nájomných zmlúv, potvrdenia o návšteve školy.  

Jedná sa o občanov, ktorí dlhodobo žijú alebo pracujú mimo miesta trvalého pobytu  a o študentov stredných a vysokých škôl, ktorí študujú  na území SR alebo v zahraničí. 

 

                            

Rozhodnutie  za vývoz komunálneho odpadu sa občanom obce Ovčiarsko zasiela domov podľa miesta trvalého bydliska. Poplatok za komunálny odpad  je možné uhradiť:
                                    - v pokladni obce Ovčiarsko
                                     - poštovou poukážkou
                                     - na číslo účtu v tvare IBAN:
                                 SK24  5600  0000  0003 0248 3001, Prima banka Slovensko, a.s.,                                                 
 
Daň za psa v roku 2018:     7,00 € / pes / rok
 
Daň za psa   bude daňovník platiť až na základe spoločného rozhodnutia štyroch  miestnych daní
(daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty,  daň za nevýherné hracie prístroje). 
 

 
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Ovčiarsko, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.