Obec Ovčiarsko

Podnikajte v obci Firmy v obci

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Podľa § 6 ods. 1 písm. b) Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, (ďalej len Zákona č. 25/2006 Z.z.) Obec Ovčiarsko je verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.
Podľa § 22 Zákona č. 25/2006 Z.z. zriaďuje obec Ovčiarsko na internetovej stránke svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t.j., predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie všeobecné informácie.
Podľa § 49a Zákona č. 25/2006 Z.z. zverejňuje obec Ovčiarsko informácie a dokumenty z procesu obstarávania v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní.

Verejný obstarávateľ:

 
Obec Ovčiarsko
Sídlo: Obec Ovčiarsko, Ovčiarsko č. 16, 010 04 Žilina 4 
Číslo účtu: SK24 5600 0000 0003 0248 3001
IČO: 00648965
DIČ: 2020689374
IČ DPH: nie je platiteľom DPH
Štatutárny zástupca: Darina Ninisová, starostka obce
e-mail: obec.ovciarsko@gmail.com
Telefon: +421 41 5662513
Fax:  
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Ovčiarsko, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.